ထုတ်ကုန်များ
Laparoscopic Trocars
Laparoscopic trochars များသည် optical နှင့် bladeless trocars များဖြင့်လာပါသည်။

Laparoscopic Trocars