ထုတ်ကုန်များ
တစ်ခါသုံး Linear Cutter Stapler

တစ်ခါသုံး Linear Cutter Stapler